Dotazník pre obyvateľov obce Horné Vestenice

27.2.2023 zverejnil/a hornevestenice_obec.

Vážení občania,

informujeme Vás, že v súčasnosti sa zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja našej obce na nasledujúcich 10 rokov s názvom:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horné Vestenice pre roky 2023 až 2033 (skratka: PHRSR 2023 – 2033).

Zdvorilo Vás žiadame, aby ste sa formou vyplnenia dotazníka zapojili do prípravy tohto významného strategického dokumentu obce.

Dotazník je anonymný, vyplnený ho prosíme odovzdať do poštovej schránky OcÚ v termíne do 17.03.2023. V tlačenej forme si ho môžete prevziať aj v kancelárii OcÚ.

Ďakujeme Vám za ochotu podieľať sa na rozvoji našej obce.