Informácia Školskej jedálne pri Materskej škole v Horných Vesteniciach

Kategória

Informácia k stravovaniu v školskej jedálni od 1.9.2021

Od septembra 2021 sa ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stravu detí v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.

Dotáciu na stravu, teda stravovanie zadarmo, už bude možné poskytnúť len pre deti:

1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič je povinný predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič je povinný predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

3) dieťa žijúce v domácnosti, v ktorej si ani jeden rodič neuplatnil na toto dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku, sumu daňového zvýhodnenia – rodič je povinný predložiť čestné vyhlásenie – tlačivo si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu v Horných Vesteniciach alebo stiahnuť v prílohe.

Dieťa bude mať nárok na bezplatné stravovanie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rodič predloží požadované potvrdenie.

Pre bezplatné stravovanie od 1.9.2021 je potrebné toto potvrdenie predložiť najneskôr do 31.07.2021.

Zverejnené 8. júla 2021.
Bez úpravy .