Preskočiť na obsah

Ochrana lesov pred požiarmi – oznam

Zverejnené 29.3.2023.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

 V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek snahe o zníženie musia hasiči každoročne bojovať s ohňom na otvorených plochách, pričom jeho likvidácia vôbec nie je jednoduchá. Niektorí ľudia si stále mylne myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné, že ide o čistenie plôch od suchých porastov. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby, či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Na území Slovenskej republiky v roku 2022 vzniklo 11 151 požiarov. V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov zvýšil o 3 044 prípadov (nárast o 27,3 %). Pri požiaroch v roku 2022 bolo usmrtených 53 osôb a 271 sa zranilo. Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2022 evidujeme v tejto kategórii (vonkajšie prostredie) 6 889 požiarov. Najväčší výskyt požiarov bol zaznamenaný v mesiaci marci (2 855 požiarov), a to 25,6 % z celkového počtu požiarov.

V roku 2022 vzniklo na území okresu Prievidza 236 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške 1 772 290,- €. Pri týchto požiaroch boli usmrtené 5 osôb a 19 osôb bolo zranené. Štatisticky evidovaných je 6 lesných požiarov s priamymi škodami 170 € a uchránenými hodnotami 152 000 €, v minulom roku nebol evidovaný žiaden lesný požiar. Vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 58 požiarov s priamymi škodami 9 875 €. V porovnaní s rokom 2021 je to o 35 prípadov vypaľovaní trávy viacej.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na :

 – dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

– zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

 – zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

– poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

V prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.