Preskočiť na obsah

Upozornenie vlastníkom, správcom, nájomcom poľnohospodárskej pôdy

Zverejnené 8.6.2023.

Vážení občania,

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, správcov, nájomcov poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z.z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Všetkým vlastníkom, správcom, nájomcom poľnohospodárskej pôdy vyplýva povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, pravidelne udržiavať trávnaté plochy kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa vlastník – nájomca dopúšťa priestupku podľa § 25 a § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy.