Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

Zverejnené
31. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2021 − 16. septembra 2021