Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 2/2021 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice

Zverejnené
27. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2021 − 11. februára 2021