Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady