Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Horné Vestenice č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
5. januára 2023
Kategória

Prílohy