Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
14. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. októbra 2021 − 29. októbra 2021
Kategória

Prílohy