Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Zverejnené
1. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2022 − 16. júna 2022
Kategória

Prílohy