Preskočiť na obsah

Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady