Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Prílohy