Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
21. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2021 − 11. októbra 2021
Kategória

Prílohy