Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Horné Vestenice

Zverejnené
21. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2022 − 23. apríla 2022
Kategória

Prílohy