Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
20. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. decembra 2022 − 10. januára 2023
Kategória

Prílohy