Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy