Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Obec Horné Vestenice je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. 

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Horné Vestenice

Sídlo:  972 22 Horné Vestenice 257

IČO:  00 318 116

DIČ:  2021211698

Štatutárny zástupca:  Ing. Pavol Foltán

Webové sídlo:  www.hornevestenice.sk