Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce

Ing. Pavol Foltán

Starosta

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Ing. Andrej Foltán

Ing. Juraj Kováčik

Jozef Martiška

Ivan Paldauf

Bc. Martin Pediač

Tibor Šúň

Ing. Vojtech Šúň

Zástupca starostu

Jozef Martiška

Hlavný kontrolór obce

Margita Rybanská

Hlavný kontrolór

Obecný úrad

Milena Šúňová

ekonómka – účtovníčka, personálna a mzdová agenda, evidencia obyvateľstva

Ing. Milada Kováčová

správa daní a poplatkov, správa registratúry

Tatiana Beňačková

upratovačka

Marta Anovčínová

kronikárka obce

Ing. Daniela Dobrotková

správa obecnej knižnice

Marta Anovčínová

správa domu smútku

Irena Humajová

správa kultúrneho domu

Komisie OZ

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri Obecnom
zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

Jozef Martiška

predseda komisie

Ing. Vojtech Šúň

poslanec OZ

Tibor Šúň

poslanec OZ

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

Bc. Martin Pediač

predseda komisie

Ing. Juraj Kováčik

poslanec OZ

Ivan Paldauf

poslanec OZ

Ing. Andrej Foltán

poslanec OZ

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 27. marca 2020.