Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Horné Vestenice č. 2/2020 o dani z nehnuteľností