Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb