Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 2/2021 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice

Vyvesené
27. jan 2021
Zvesené
11. feb 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória