Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

Zverejnené
8. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. apríla 2021 − 23. apríla 2021